Hương, nhang

Nguyên liệu làm hương

thông tin liên hệ
Lê Văn Sơn
Hotline
0976 130 649 - 0971 279 382

HƯƠNG, NHANG

Hương thẻ
Hương thẻ
Hương thẻ
Hương thẻ
Hương thẻ
Hương thẻ
Nhang quế
Nhang quế
Nhang quế
Nhang quế
Nhang quế
Nhang quế
hương thẻ
hương thẻ
Hương trầm
Hương trầm
Hương trầm
Hương trầm
Hương quấn giấy
Hương quấn giấy

NGUYÊN LIỆU LÀM HƯƠNG

Bột trầm
Bột trầm
Bột quế
Bột quế
Bột quế
Bột quế
Bột quế
Bột quế
Bột thảo quả
Bột thảo quả
Bột keo
Bột keo
Bột keo
Bột keo
Bột keo
Bột keo
Bột hồi
Bột hồi
Bột hồi
Bột hồi